3. เงินเดือน/ค่าตอบแทน

3. เงินเดือน/ค่าตอบแทน

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557
 2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสุงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสุงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และการให้พนักงานได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2538
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรณียืมตัวบุคคลมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินผลการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
  จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
 2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่พนักงานสายวิชาการ
  กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
 3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานและลูกจ้างสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงาน
  สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงาน
  สายวิชาการ พ.ศ. 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชี
  เงินเดือนตามตำแหน่ง พ.ศ. 2564
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชี
  เงินเดือนตามตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
  และบริหารทั่วไป พ.ศ. 2560
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
  และบริหารทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
Facebook Comments Box