3. เงินเดือน/ค่าตอบแทน

3. เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2557
  2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสุงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสุงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564
  5. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และการให้พนักงานได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2538
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรณียืมตัวบุคคลมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหารและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายและงดจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. 2562
Facebook Comments Box