2. การบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ สอบสวน

2. การบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ สอบสวน

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การมาสายของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2566
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง โรคที่มีลักษณ์ต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ. 2562
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง  มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564
Facebook Comments Box