2. การบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ สอบสวน

2. การบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ สอบสวน

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือกและการทดลองงาน พ.ศ. 2535
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นพนักงานกลับเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2538
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการกำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2563
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2561
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การมาสายของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การมาสายของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ.2565
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง โรคที่มีลักษณ์ต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ. 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง  มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564
Facebook Comments Box