19. มาตรฐานภาระงาน

19. มาตรฐานภาระงาน

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พนักงานตำแหน่งทางวิชาการทำผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการทดแทนภาระงานสอน พ.ศ. 2561
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การให้พนักงานสายวิชาการกลับมาปฏิบัติงานเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือทำผลงานตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่าต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผลประเมินการสอนของพนักงานตำแหน่งทางวิชาการโดยนักศึกษา พ.ศ. 2564
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2566 
Facebook Comments Box