17. การจัดทำแผนการสอน วิจัย และรายงานความก้าวหน้า

17. การจัดทำแผนการสอน วิจัย และรายงานความก้าวหน้า

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดทำแผนงาน การรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดทำแผนงาน การรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562
  4. คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1533/2563 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา การกำกับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2563
Facebook Comments Box