16. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง

16. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนน และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงานสายวิชาการ พ.ศ. 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนน และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขึ้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนตามตำแหน่ง พ.ศ.2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนตามตำแหน่ง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ พ.ศ. 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชากลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา กลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย โครงการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ. 2565
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่น หน่วย โครงการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 
Facebook Comments Box