16. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง

16. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือนและค่าจ้าง

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ พ.ศ. 2562
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนน และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงานสายวิชาการ
  พ.ศ. 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนน และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ประเภทพรีเมียม (premium) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขึ้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนตามตำแหน่ง
  พ.ศ. 2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนตามตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และการขึ้นเงินเดือน
  ประจำปีงบประมาณ 2567
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา กลุ่มศูนย์ สถาบัน
  ส่วน หน่วย โครงการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
Facebook Comments Box