Previous
Next

WUTEP Test

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษในการสมัครงาน โดยประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

Download ใบสมัคร

ผู้สนใจร่วมงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวกับงานบรรจุแต่งตั้ง