แผนกิจกรรม 5ส

เป้าหมาย การดำเนินกิจกรรม 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 1. ทำแผนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนิน 5ส ตามเป้าหมาย
 2. แต่งตั้งกรรมการจากแต่ละฝ่ายงานและกำหนดหน้าที่
 3. จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง /เดือน ภายในหน่วยงาน
 4. จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 7วัน / ครั้ง   ในทุกพื้นที่ของหน่วยงาน
 5. หัวหน้าฝ่ายงาน/หัวหน้าพื้นที่ร่วมประเมินผล
 6. นำผลการประเมินมาประชุมกับ ประจำเดือนของส่วน
 7. ปรับปรุงผลการตรวจประเมินตามมติที่ประชุม
 8. กำหนดให้รายงานผลการประเมินในที่ประชุมส่วน และที่ประชุมบริหาร
 9. ทบทวนมาตรฐานกลางในที่ประชุม Morning Talk ทุกวันพุธเช้าในที่ประชุมส่วน
 10. ดำเนินงาน 5 ส Big cleaning day ภายในหน่วยงาน    

ตัวชี้วัดในหน่วยงาน

 1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การทำ 5ส
 2. บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
 3. สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านเกณฑ์ 5ส ร้อยละ 85