รูปกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพบ ทมอ.

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

สัมนาผู้บริหาร 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวลัยลักษณ์ 15 ก.ย. 2563

งานมุฑิตาจิตปีงบประมาณ 2563

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

การอบรม SWOT Analysis

การรับรายงานตัวลูกจ้าง โครงการจ้างงานบัณฑิตใหม่ฯ ช่วย COVID-19

สัมมนา เรื่อง”เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 1/2563

5ส Show&Share 2019

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ

หลักสูตรคู่มือการทำงาน รุ่นที่ 4

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2/2562

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการทำงานเชิงวิเคราะห์และวิจัย รุ่นที่ 2”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน

กิจกรรมรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

Facebook Comments Box