โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

โครงสร้าง คณะกรรมการ 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ศิริรัตน์ ทิพรัตน์

ประธานกรรมการ

วิชัย รอดทุกข์

กรรมการ

ลักขณา สาแม็ง

กรรมการ

จุฑารัตน์ เรืองประเสริฐ

กรรมการ

ปารมี รุ่งนิรันดรกุล

กรรมการ

ศมน นิลชะเอม

กรรมการ

สุรัตนา ชูเชียร

กรรมการ

สุขหทัย คงปัญญา

กรรมการ

ศศิวิมล นาคประดิษฐ์

กรรมการ

วลัยพร เนียมเล็ก

กรรมการ

ชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร

กรรมการ