ปฏิทินการประชุมกรรมการพิจารณาภาระงาน 2563

ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

สถานที่

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 4/2566

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 5/2566

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 6/2566

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

สถานที่

ห้องประชุม 1 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์

ครั้งที่ 7/2566

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

สถานที่

ห้องประชุม 1 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์

ครั้งที่ 8/2566

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

สถานที่

ห้องโมคลาน ชั้น 2 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 11/2566

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ครั้งที่ 12/2566

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 3 
ชั้น 9 อาคาร C
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

DOWNLOAD ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

 • หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่ม/ทดแทน ขอให้เสนอเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากำลังฯผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุม โดยให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น พร้อมแนบรายละเอียดโครงสร้างหน่วยงาน ภาระงาน และอัตรากำลังพนักงานที่มีอยู่และที่ขออนุมัติเพิ่ม/ทดแทน ทั้งนี้กรณีหน่วยงานวิสาหกิจหรือโครงการวิสาหกิจ ให้นำเสนอข้อมูลแผนงาน แผนเงิน และแผนคน เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
 • ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยังฝ่ายเลขานุการก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้หากฝ่ายเลขานุการได้รับข้อมูลไม่เป็นไปตามแผน ขออนุญาตนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากฝ่ายเลขานุการจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำวาระให้ทันเวลา
 • กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อดังนี้
   • การขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ติดต่อคุณชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทรศัพท์ 73709
   • การขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ นักวิชาการ หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ติดต่อคุณศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 73762
 • กรณีมีเรื่องสำคัญเร่งดวน เลขานุการอาจมีการนัดหมายการประชุมเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
หลักสูตร "การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2563"
Presentation Template
Template การนำเสนอ "กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2563"
แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนา
แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนา
Google Form
รายละเอียดห้องพัก ผู้เข้าพัก และรถเดินทาง
รายละเอียดประเภทห้องพัก และรถในการเดินทางโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ฯ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจาตุรนต์ โทร 3850
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร | Division of Human Resources and Organization

โครงการอบรม หลักสูตร “OKRs : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการอบรม

หลักสูตร “OKRs: การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจาตุรนต์ โทร 3850
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร | Division of Human Resources and Organization

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

ความก้าวหน้าในอาชีพ

การตรวจสอบปฏิทินวันว่าง

ตรวจสอบได้ที่ Click Link หรือสแกน QR Code ใน Banner (หากวันและเวลาที่มีการจองแล้วท่านจะเห็นว่า “ไม่ว่าง” หรือ “busy” ให้จองเวลาอื่น)

การตรวจสอบปฏิทินวันว่าง

จองคลินิคให้คำปรึกษาที่ลิ้งนี้ Click Link หรือสแกน QR Code ใน Banner

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

คำถาม ที่พบบ่อย​

Q : ใครที่จะสามารถรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

A :      1. จะต้องปฏิบัติงานติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

2. หากย้ายมาจากหน่วยงานอื่นแห่งอื่นให้นับระยะเวลาต่อกันได้ แต่จะต้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์

Q : เพราะอะไรพนักงานบางรายจึงไม่มีรายชื่อในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561?

A : เนื่องจากจำนวนสำรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีน้อยกว่าจำนวนคนที่ได้รับ จึงจัดลำดับเรียงตามอายุงาน และอายุตัวของผู้มีสิทธิ์ได้รับ เช่น

 

นางสาวจริงใจ                         อายุ 40 ปี อายุงาน 15 ปี    

นางสาวใจดี                           อายุ 55 ปี อายุงาน 12 ปี

นางสาวพอใจ                        อายุ 41 ปี อายุงาน 12 ปี

 

หากจำนวนผู้เข้ารับเครื่องราชฯเต็มอัตราแล้ว นางสาวพอใจจะได้รับเครื่องราชฯ ในครั้งถัดไป นั่นหมายความว่าพนักงานที่ไม่มีรายชื่อรับเครื่องราชฯในปี 2561 จะสามารถรับได้ในครั้งถัดไป

Q : ถ้าหากไม่สามารถเข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯได้จะต้องทำอย่างไร?

A : ถ้าหากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯได้หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี สามารถมารับสำรับเครื่องราชฯภายหลังได้ที่คุณศิริรัตน์ ทิพรัตน์ โทร 3777

Q : ถ้าได้รับเครื่องราชฯชั้นสูงขึ้น จะต้องคืนเครื่องราชฯชั้นปัจจุบันหรือไม่?

A : ผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสูงขึ้น จะต้องคืนสำรับเครื่องราชฯ ชั้นปัจจุบัน แต่ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ สามารถยื่นคืนได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือส่งคืนโดยตรงที่ กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Q : กรณีอื่นๆที่จะต้องส่งคืนเครื่องราชฯมีอะไรบ้าง?

A :

 1. กรณีผู้ที่ได้รับพระราชทานถึงแก่กรรม โดยให้ทายาทเป็นผู้ส่งคืน แต่ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับ
 2. กรณีเมื่อทรงพระกรุณาให้เรียกคืน โดยกรณีนี้จะต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับด้วย หากไม่สามารถนำเครื่องราชฯมาคืนได้ ให้ชดใช้เงินตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อพนักงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561

                ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วเสร็จตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อเป็นการชื่นชมคุณค่าบุคลากร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 จึงประกาศรายชื่อพนักงานที่หน่วยงานเสนอให้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารแนบท้ายนี้