ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรให …

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565)  Read More »

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์ …

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่สอดคล้อง …

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสั …

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University” Read More »