ความก้าวหน้าในอาชีพ

การตรวจสอบปฏิทินวันว่าง

ตรวจสอบได้ที่ Click Link หรือสแกน QR Code ใน Banner (หากวันและเวลาที่มีการจองแล้วท่านจะเห็นว่า “ไม่ว่าง” หรือ “busy” ให้จองเวลาอื่น)

การตรวจสอบปฏิทินวันว่าง

จองคลินิคให้คำปรึกษาที่ลิ้งนี้ Click Link หรือสแกน QR Code ใน Banner

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

คำถาม ที่พบบ่อย​

Q : ใครที่จะสามารถรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

A :      1. จะต้องปฏิบัติงานติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

2. หากย้ายมาจากหน่วยงานอื่นแห่งอื่นให้นับระยะเวลาต่อกันได้ แต่จะต้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์

Q : เพราะอะไรพนักงานบางรายจึงไม่มีรายชื่อในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561?

A : เนื่องจากจำนวนสำรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีน้อยกว่าจำนวนคนที่ได้รับ จึงจัดลำดับเรียงตามอายุงาน และอายุตัวของผู้มีสิทธิ์ได้รับ เช่น

 

นางสาวจริงใจ                         อายุ 40 ปี อายุงาน 15 ปี    

นางสาวใจดี                           อายุ 55 ปี อายุงาน 12 ปี

นางสาวพอใจ                        อายุ 41 ปี อายุงาน 12 ปี

 

หากจำนวนผู้เข้ารับเครื่องราชฯเต็มอัตราแล้ว นางสาวพอใจจะได้รับเครื่องราชฯ ในครั้งถัดไป นั่นหมายความว่าพนักงานที่ไม่มีรายชื่อรับเครื่องราชฯในปี 2561 จะสามารถรับได้ในครั้งถัดไป

Q : ถ้าหากไม่สามารถเข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯได้จะต้องทำอย่างไร?

A : ถ้าหากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯได้หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี สามารถมารับสำรับเครื่องราชฯภายหลังได้ที่คุณศิริรัตน์ ทิพรัตน์ โทร 3777

Q : ถ้าได้รับเครื่องราชฯชั้นสูงขึ้น จะต้องคืนเครื่องราชฯชั้นปัจจุบันหรือไม่?

A : ผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสูงขึ้น จะต้องคืนสำรับเครื่องราชฯ ชั้นปัจจุบัน แต่ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ สามารถยื่นคืนได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือส่งคืนโดยตรงที่ กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Q : กรณีอื่นๆที่จะต้องส่งคืนเครื่องราชฯมีอะไรบ้าง?

A :

  1. กรณีผู้ที่ได้รับพระราชทานถึงแก่กรรม โดยให้ทายาทเป็นผู้ส่งคืน แต่ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับ
  2. กรณีเมื่อทรงพระกรุณาให้เรียกคืน โดยกรณีนี้จะต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับด้วย หากไม่สามารถนำเครื่องราชฯมาคืนได้ ให้ชดใช้เงินตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อพนักงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561

                ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วเสร็จตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อเป็นการชื่นชมคุณค่าบุคลากร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 จึงประกาศรายชื่อพนักงานที่หน่วยงานเสนอให้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

1.  มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
พิจารณาถึง : ความตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง
•  ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมน้อย
ตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง
•  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นบางครั้ง
•  พัฒนาแนวความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการทำงานได้
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถนำความรู้ วิทยากรหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้
•  พัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
•  ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้กับบุคคลอื่นได้
แสดงสมรรถนะ Level 3 และศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
• ศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง   
• สามารถบูรณาการและพัฒนา แนวความคิดใหม่ๆ ในระดับองค์กรได้ประสบผลสำเร็จ
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย ประเมินคาดการณ์แนวโน้ม
• คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลอื่นนำไปใช้
• พัฒนางานได้ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งภายในประเทศ และหรือระดับนานาชาติ
2. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และทำงานเป็นทีม
พิจารณาถึง : ความเต็มใจการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ มุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจตอบสนองต่อความคาดหวังจากผู้รับบริการ ทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และความสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
รับฟังความต้องการ และแสดงความเต็มใจในการให้บริการ และแสดงบทบาทในหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
•  รับฟังความต้องการต่างๆจากผู้รับบริการ และแสดงออกถึงความเต็มใจยังไม่ชัดเจน
•  ยังมีความบกพร่องในการทำงานเป็นทีม และได้รับการสะท้อนปัญหาบ่อยครั้ง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นอาสาช่วยเหลือผู้รับบริการ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในทีม
•  อาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น
•  สามารถชักจูงให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน

แสดงสมรรถนะ Level 2 และแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลแนะนำกับผู้รับบริการ และสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของทีมงาน
•  แก้ไขปัญหาหรือความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ

•  ร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถหาวิธีการสร้างและสัมพันธภาพที่ดีในการให้บริการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของทีม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทีม
• วิเคราะห์ ปรับปรุงแนวทางการให้บริการ ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
• ติดตาม ประเมินผลการทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงสมรรถนะ Level 4 และพัฒนาขั้นตอนการให้บริการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และมีกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
• กำหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนาจัดระบบการให้บริการ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

• เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

3. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
พิจารณาถึง : ความสามารถในการสื่อความ หรือถ่ายทอดความคิดและข้อมูล โดยการพูด การเขียน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสื่อสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายงานที่ต้องการ
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเหมาะสม
•  สามารถฟัง อ่าน เข้าใจคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
และตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
•  สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ บุคคล และกาละเทศะ

จับประเด็นสำคัญได้ และเลือกใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
•  จับประเด็นสำคัญในการสื่อสารได้ และสามารถเลือกใช้ภาษาทั้งในการพูดและการเขียนงานประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และง่ายต่อการทำความเข้าใจ
•  ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แสดงสมรรถนะ Level 2 และวางแผนและจัดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
•  วางแผนการสื่อสารและเลือกใช้ช่องทางและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
•  แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์
 
แสดงสมรรถนะ Level 3 และเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•  นำเสนอข้อมูล ความคิดในประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายชัดเจนรัดกุม เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับความต้องการของผู้ฟังหรือผู้รับสาร
•  ให้คำแนะนำผู้อื่นในเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

แสดงสมรรถนะ Level 4 และกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการสื่อสารที่กว้างไกล เพื่อขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
•  สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

•  นำเสนอหรือชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใจในประเด็นที่มีความสำคัญเพื่อให้เกิดการยอมรับความเชื่อถือไว้วางใจ ความร่วมมือ และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์และงานของมหาวิทยาลัย

4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์
พิจารณาถึง : ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  กำหนดเป้าหมายการทำงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ยังไม่ดีนักไม่ค่อยติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา


มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุงการทำงานของตนเอง
•  แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความพยายามปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 2 และวางแผนและจัดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
•  มีความพยายามติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
•  มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
•  ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
•  กำหนดเป้าหมายงานที่มีความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย


แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก เป็นแบบอย่างที่ดี

• กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเชิงรุก
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
พิจารณาถึง : ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  เข้าใจและตระหนักถึงความความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล
• อธิบายถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลได้
สามารถระบุถึงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
•  มองเห็นแนวทางการทำงานตามหลักธรรมา ภิบาล
•  ปฏิบัติตามหลัก      ธรรมาภิบาล
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา

• ให้คำแนะนำ ปรึกษา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมา ภิบาล

 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

• วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตระหนักและยึดมั่นตามหลัก   ธรรมาภิบาล
• นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการทำงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
แสดงสมรรถนะ Level 4 และสามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

• เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตระหนักและยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 

7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม
พิจารณาถึง : การดำรงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
• ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเท่าที่ควร
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมพอสมควร
 
แสดงสมรรถนะ Level 2 และประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี
แสดงสมรรถนะ Level 3 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ
 
แสดงสมรรถนะ Level 4 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งบริหารจัดการ

1. ภาวะความเป็นผู้นำ และความมีวิสัยทัศน์
พิจารณาถึง : ความสามารถในการบังคับบัญชา การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถกระตุ้น ให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีศิลปะในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงาน ด้วยความตั้งใจ ทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสกำหนดเป้าหมายและทิศทาง ในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานได้จริง
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ขาดทักษะความเป็นผู้นำทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดความเชื่อถือและเชื่อมั่น จนเกิดผลกระทบต่อการ บริหารงาน

•  ไม่สามารถมองเห็นภาพอนาคตเพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการได้

มีลักษณะความเป็นผู้นำอยู่ในระดับพอใช้
•  คุณสมบัติความเป็นผู้นำยังต้องปรับปรุง

•  สามารถมองเห็นภาพอนาคต เพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการได้ดีพอสมควร

แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี
•  มีความเป็นผู้นำที่ดีพอสมควร สร้างความเชื่อมั่นได้ ในระดับดี

•  สามารถมองเห็นภาพอนาคตเพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการได้ดี

แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีลักษณะความเป็นผู้นำดีมาก
• เป็นที่เชื่อถือและศรัทธา สามารถกระตุ้นจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา คล้อยตามและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
  
• สามารถมองเห็นภาพอนาคตและโอกาส เพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการได้ดีมาก

แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีลักษณะความเป็นผู้นำเป็นที่เชื่อถือและศรัทธา
• สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาจนได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดียิ่ง

• สามารถมองเห็นโอกาสในการทำประโยชน์แกมหา-วิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำวิสัยทัศน์มากำหนดแผนงานในการบริหารจัดการหน่วยงานหรือโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานบุคคล และทรัพยากร
พิจารณาถึง : ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการศึกษา มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารจัดการงานบุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่าที่ควร

•  ไม่สามารถวิเคราะห์ วางแผนดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง และบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม

มีความรู้ ความเข้าใจในงานไม่เพียงพอ
•  มีความรู้ ความสามารถในการบริหารได้ดีพอสมควร

•  สามารถวิเคราะห์ วางแผนดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง
และการบริหารบุคคลได้ดีพอสมควร

แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในงานดีพอสมควร
•  มีความรู้ ความสามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องดี
•  สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง และการบริหารบุคคลที่เหมาะสม คำนึงถึงความ

แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความรู้ ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี
• ความรอบรู้ แม่นยำในกระบวนการทำงานรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
• สามารถวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความเชี่ยวชาญในงานบริหาร อย่างลึกซึ้ง
• สามารถให้คะแนะนำ หรือสอนงานให้ผู้อื่น และผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

• สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบการปฏิบัติงาน โดยใช้อัตรากำลัง ทรัพยากร ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3. การควบคุมตนเอง
พิจารณาถึง : ความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกับความกดดัน สามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กับผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่สามารถควบคุมทางอารมณ์
•  แสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม เป็นประจำ

ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
•  ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

•  สามารถหลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงได้

แสดงสมรรถนะ Level 2 และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
•  สามารถจัดการความรู้สึก อารมณ์ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะถูกกดดัน ยั่วยุให้เกิดอารมณ์โกรธ

•  สามารถเลือกวิธีใช้แสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลทางลบทั้งตนเองและผู้อื่น

แสดงสมรรถนะ Level 3 และควบคุมอารมณ์ แสดงออกทางอารมณ์ส่วนใหญ่ได้ดีมาก
• สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนล่วงหน้าจัดการความเครียดและความกดดันทางอารมณ์
ที่จะเกิดขึ้นได้
•  บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้เป็นอย่างดีแล้วยังสามารถลดความเครียดให้กับบุคคลอื่นได้

แสดงสมรรถนะ Level 4 และเป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์
• มีความเข้าใจและสามารถแก้ไขต้นเหตุปัญหาที่จะเกิดภาวะอารมณ์ ได้อย่างดีเยี่ยม

• เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ บริหารความรู้สึก และสามารถถ่ายทอดเทคนิคให้บุคคลอื่นนำไปปรับใช้ได้

4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์
พิจารณาถึง : ความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  กำหนดเป้าหมายการทำงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ยังไม่ดีนักไม่ค่อยติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง
การทำงานของตนเอง
•  แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความพยายามปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•  มีความพยายามติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
•  มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
•  ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
•  กำหนดเป้าหมายงานที่มีความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก เป็นแบบอย่างที่ดี
•  กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเชิงรุก

•  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมองประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

5. พัฒนาระบบบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ
พิจารณาถึง : ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการ (รวมถึงเทคโนโลยี) ทั้งระบบงาน บุคลากร เพื่อรองรับนโยบายแผนงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  รู้และเข้าใจแนวทาง การบริหารงาน 
•  ทราบแนวทางการพัฒนาระบบงาน

 
 
มีแนวคิด ริเริ่มวางแผน พัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน
•  มีแนวคิดในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนและพัฒนาหน่วยงาน
•  ริเริ่มวางแผนพัฒนาระบบบริหารภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
แสดงสมรรถนะ Level 2 และดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารภายใน

• ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการภายในให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
• คำนึงถึงหลักการคล่องตัวกระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารภายในให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

• ให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลและอื่นๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินการทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แสดงสมรรถนะ Level 4 และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการองค์กร

• เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ

• เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่จะนำไปขยายผลต่อต่อยอดการพัฒนาระบบบริหารภายใน

6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
พิจารณาถึง : ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  เข้าใจและตระหนักถึงความความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล
• อธิบายถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลได้
สามารถระบุถึงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
•  มองเห็นแนวทางการทำงานตามหลักธรรมา ภิบาล
•  ปฏิบัติตามหลัก      ธรรมาภิบาล
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา

• ให้คำแนะนำ ปรึกษา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมา ภิบาล

 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

• วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตระหนักและยึดมั่นตามหลัก   ธรรมาภิบาล
• นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการทำงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
แสดงสมรรถนะ Level 4 และสามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

• เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตระหนักและยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 

7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม
พิจารณาถึง : การดำรงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
• ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเท่าที่ควร
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมพอสมควร
 
แสดงสมรรถนะ Level 2 และประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี
แสดงสมรรถนะ Level 3 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ
 
แสดงสมรรถนะ Level 4 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งนักวิจัย

1.  มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
พิจารณาถึง : ความตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง
•  ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมน้อย
ตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง
•  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นบางครั้ง
•  พัฒนาแนวความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการทำงานได้
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถนำความรู้ วิทยากรหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้
•  พัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
•  ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้กับบุคคลอื่นได้
แสดงสมรรถนะ Level 3 และศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
• ศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง   
• สามารถบูรณาการและพัฒนา แนวความคิดใหม่ๆ ในระดับองค์กรได้ประสบผลสำเร็จ
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย ประเมินคาดการณ์แนวโน้ม
• คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลอื่นนำไปใช้
• พัฒนางานได้ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งภายในประเทศ และหรือระดับนานาชาติ
2. ยึดมั่นในจรรยาบรรณนักวิจัย
พิจารณาถึง : ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นนักวิจัยที่ดี อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตนที่ดีตามศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
 

 

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ได้ดีพอสมควร
•  มีความซื่อสัตย์
•  มีคุณธรรมในทางวิชาการ และการจัดการกับแหล่งทุนการจัดสรรประโยชน์งานวิจัย

 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นักวิจัย
•  มีความมุ่งมั่น พัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานทางวิชาการ
•  มีความตระหนักในพันธกรณีการทำงานวิจัย

 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคคลอื่น
• มุ่งสร้างและพัฒนางานโครงการวิจัยและผลงานทางวิชาการ แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น
• ให้คำแนะนำ ปรึกษากับบุคคลอื่นเพื่อการพัฒนางานวิจัย
แสดงสมรรถนะ Level 4 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
• มุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตนอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ใหม่ๆ ไปเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
• เป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดี เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

 

3. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และทำงานเป็นทีม
พิจารณาถึง : ความเต็มใจการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ มุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ตอบสนองต่อความคาดหวังจากผู้รับบริการ ทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และความสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
รับฟังความต้องการ และแสดงความเต็มใจในการให้บริการ และแสดงบทบาทในหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
•  รับฟังความต้องการต่างๆจากผู้รับบริการ และแสดงออกถึงความเต็มใจยังไม่ชัดเจน
•  ยังมีความบกพร่องในการทำงานเป็นทีม และได้รับการสะท้อนปัญหาบ่อยครั้ง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นอาสาช่วยเหลือผู้รับบริการ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในทีม
•  อาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น
•  สามารถชักจูงให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แสดงสมรรถนะ Level 2 และแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลแนะนำกับผู้รับบริการ และสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของทีมงาน
•  แก้ไขปัญหาหรือความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ
•  ร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถหาวิธีการสร้างและสัมพันธภาพที่ดีในการให้บริการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของทีม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทีม
• วิเคราะห์ ปรับปรุงแนวทางการให้บริการ ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
• ติดตาม ประเมินผลการทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงสมรรถนะ Level 4 และพัฒนาขั้นตอนการให้บริการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และมีกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
• กำหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนาจัดระบบการให้บริการ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
• เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์
พิจารณาถึง : ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถตรวจสอบได้ และรักษาไว้ซึ่งผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  กำหนดเป้าหมายการทำงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ยังไม่ดีนักไม่ค่อยติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง
การทำงานของตนเอง
•  แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความพยายามปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•   วางแผน กำหนดเป้าหมาย เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
•  มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
•  สามารถบูรณาการความรู้งานด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จดียิ่งขึ้น
•  กำหนดเป้าหมายงานที่มีความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก เป็นแบบอย่างที่ดี
•  กำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นพัฒนางานเชิงนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
•  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
พิจารณาถึง : ความมุ่งมั่นพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ตามระดับตำแหน่งทางวิชาการ หรือตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
 
มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่น พัฒนางานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
•  แสดงความมุ่งมั่นพัฒนางานทางวิชาการ
•  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยอ้างอิงตามหลักการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการเพื่อต่อยอดงาน

• ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• พัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อนำผลงานไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์พัฒนางานทางวิชาการ

• สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิชาการ แล้วนำไปถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ ตีพิมพ์ นำเสนอให้บุคคลอื่น
• พัฒนางานทางวิชาการออกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความสามารถให้คำปรึกษาแนะนำบุคคลอื่นในการพัฒนางานทางวิชาการ

• เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการพัฒนางานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น

• เป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนางานทางวิชาการ และมีการนำผลงานไปเผยแพร่ในระดับสากล
6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
พิจารณาถึง : ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  เข้าใจและตระหนักถึงความความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล
• อธิบายถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลได้
สามารถระบุถึงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
•  มองเห็นแนวทางการทำงานตามหลักธรรมา ภิบาล
•  ปฏิบัติตามหลัก      ธรรมาภิบาล
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา

• ให้คำแนะนำ ปรึกษา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมา ภิบาล

 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

• วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตระหนักและยึดมั่นตามหลัก   ธรรมาภิบาล
• นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการทำงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
แสดงสมรรถนะ Level 4 และสามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

• เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตระหนักและยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 

7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม
พิจารณาถึง : การดำรงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
• ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเท่าที่ควร
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมพอสมควร
 
แสดงสมรรถนะ Level 2 และประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี
แสดงสมรรถนะ Level 3 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ
 
แสดงสมรรถนะ Level 4 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งอาจารย์

  1. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
    พิจารณาถึง : ความตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง
•  ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมน้อย
ตั้งใจ ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง
•  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นบางครั้ง
•  พัฒนาแนวความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการทำงานได้
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถนำความรู้ วิทยากรหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้
•  พัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
•  ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้กับบุคคลอื่นได้
แสดงสมรรถนะ Level 3 และศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
• ศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง   
• สามารถบูรณาการและพัฒนา แนวความคิดใหม่ๆ ในระดับองค์กรได้ประสบผลสำเร็จ
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย ประเมินคาดการณ์แนวโน้ม
• คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลอื่นนำไปใช้
• พัฒนางานได้ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งภายในประเทศ และหรือระดับนานาชาติ
2. ยึดมั่นในจรรยาบรรณอาจารย์
พิจารณาถึง : การอุทิศเวลา เสียสละให้กับงานสอน สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ หมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนให้ทันต่อเหตุการณ์นำมาถ่ายทอดให้ศิษย์อยู่เสมอ สร้างเสริมความสามัคคีให้กับศิษย์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่อุทิศเวลา
•  ไม่รับผิดชอบต่องานสอนเท่าที่ควร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ได้ดีพอสมควร
•  อุทิศเวลาเสียสละให้กับงาน
•  เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำให้กับศิษย์ได้

แสดงสมรรถนะ Level 2 และปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อาจารย์
•  เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อศิษย์แบบกัลยาณมิตร

•  พัฒนาการทำงานสอน และงานวิชาการเพื่อนำมาใช้สอนศิษย์

แสดงสมรรถนะ Level 3 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอาจารย์ที่ดีต่อศิษย์
• มุ่งสร้างและพัฒนางานทางวิชาการ แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับศิษย์
• ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ศิษย์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

แสดงสมรรถนะ Level 4 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
• รักเมตตาต่อศิษย์ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้กับศิษย์

• มีความเป็นครูที่ดีมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตนอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ใหม่ๆ ไปเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

3. มีจิตสาธารณะ การให้ความร่วมมือ ประสานงานงาน และทำงานเป็นทีม
พิจารณาถึง : ความเต็มใจการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ มุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจตอบสนองต่อความคาดหวังจากผู้รับบริการ ทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และความสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงบทบทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
รับฟังความต้องการ และแสดงความเต็มใจในการให้บริการ และแสดงบทบาทในหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
•  รับฟังความต้องการต่างๆจากผู้รับบริการ และแสดงออกถึงความเต็มใจยังไม่ชัดเจน
•  ยังมีความบกพร่องในการทำงานเป็นทีม และได้รับการสะท้อนปัญหาบ่อยครั้ง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นอาสาช่วยเหลือผู้รับบริการ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในทีม
•  อาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น
•  สามารถชักจูงให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แสดงสมรรถนะ Level 2 และแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลแนะนำกับผู้รับบริการ และสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของทีมงาน
•  แก้ไขปัญหาหรือความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ
•  ร่วมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถหาวิธีการสร้างและสัมพันธภาพที่ดีในการให้บริการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของทีม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทีม
• วิเคราะห์ ปรับปรุงแนวทางการให้บริการ ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
• ติดตาม ประเมินผลการทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงสมรรถนะ Level 4 และพัฒนาขั้นตอนการให้บริการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และมีกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
• กำหนดกลยุทธ์ แผนพัฒนาจัดระบบการให้บริการ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
• เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์
พิจารณาถึง : ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถตรวจสอบได้ และรักษาไว้ซึ่งผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  กำหนดเป้าหมายการทำงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ยังไม่ดีนักไม่ค่อยติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุง
การทำงานของตนเอง
•  แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความพยายามปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีความเอาใจใส่ต่องาน พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
•   วางแผน กำหนดเป้าหมาย เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
•  มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
•  สามารถบูรณาการความรู้งานด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จดียิ่งขึ้น
•  กำหนดเป้าหมายงานที่มีความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก เป็นแบบอย่างที่ดี
•  กำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นพัฒนางานเชิงนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
•  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
พิจารณาถึง : ความมุ่งมั่นพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ตามระดับตำแหน่งทางวิชาการ หรือตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
 
มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่น พัฒนางานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
•  แสดงความมุ่งมั่นพัฒนางานทางวิชาการ
•  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยอ้างอิงตามหลักการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

 

แสดงสมรรถนะ Level 2 และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการเพื่อต่อยอดงาน

• ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• พัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อนำผลงานไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์พัฒนางานทางวิชาการ

• สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิชาการ แล้วนำไปถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ ตีพิมพ์ นำเสนอให้บุคคลอื่น
• พัฒนางานทางวิชาการออกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความสามารถให้คำปรึกษาแนะนำบุคคลอื่นในการพัฒนางานทางวิชาการ

• เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการพัฒนางานทางวิชาการให้กับบุคคลอื่น

• เป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนางานทางวิชาการ และมีการนำผลงานไปเผยแพร่ในระดับสากล
6. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
พิจารณาถึง : ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  เข้าใจและตระหนักถึงความความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล
• อธิบายถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลได้
สามารถระบุถึงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
•  มองเห็นแนวทางการทำงานตามหลักธรรมา ภิบาล
•  ปฏิบัติตามหลัก      ธรรมาภิบาล
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา

• ให้คำแนะนำ ปรึกษา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมา ภิบาล

 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

• วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตระหนักและยึดมั่นตามหลัก   ธรรมาภิบาล
• นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการทำงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
แสดงสมรรถนะ Level 4 และสามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

• เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตระหนักและยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 

7. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม
พิจารณาถึง : การดำรงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
• ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเท่าที่ควร
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมพอสมควร
 
แสดงสมรรถนะ Level 2 และประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี
แสดงสมรรถนะ Level 3 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ
 
แสดงสมรรถนะ Level 4 และประพฤติตนเหมาะสม
อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งบริหารวิชาการ

  1. ภาวะความเป็นผู้นำ และความมีวิสัยทัศน์
            พิจารณาถึง ความสามารถในการบังคับบัญชา การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถกระตุ้น ให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา  มีศิลปะในการจูงใจ  โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงาน ด้วยความตั้งใจ ทำงานเป็นทีม  และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสกำหนดเป้าหมายและทิศทาง ในการบริหาร  จัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานได้จริง
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ขาดทักษะความเป็นผู้นำทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อถือและเชื่อมั่นจนเกิดผลกระทบต่อการบริหารงาน
•  ไม่สามารถมองเห็นภาพอนาคตเพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการได้
มีลักษณะความเป็นผู้นำอยู่ในระดับพอใช้
•  คุณสมบัติความเป็นผู้นำยังต้องปรับปรุง
•  สามารถมองเห็นภาพอนาคต เพื่อกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการได้ดีพอสมควร
แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี
•  มีความเป็นผู้นำที่ดีพอสมควร  สร้างความเชื่อมั่นได้ ในระดับดี
•  สามารถมองเห็นภาพอนาคต  เพื่อกำหนดเป้าหมายในการ บริหารจัดการได้ดี
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีลักษณะความเป็นผู้นำดีมาก
• เป็นที่เชื่อถือและศรัทธา สามารถกระตุ้นจูงใจโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา คล้อยตามและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน   
• สามารถมองเห็นภาพอนาคต และโอกาสเพื่อกำหนด เป้าหมายในการบริหารจัดการได้ดีมาก
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีลักษณะความเป็นผู้นำเป็นที่เชื่อถือและศรัทธา
• สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาจนได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดียิ่ง
• สามารถมองเห็นโอกาสในการทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องรวดเร็ว และสามารถนำวิสัยทัศน์มากำหนดแผนงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน
  1. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานบุคคล และทรัพยากร
   พิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการศึกษา มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารจัดการงานบุคคล และทรัพยากรต่าง ๆ  
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่าที่ควร
•  ไม่สามารถวิเคราะห์ วางแผนดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง
และบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
มีความรู้ ความเข้าใจในงานไม่เพียงพอ
•  มีความรู้ ความสามารถในการบริหารได้ดีพอสมควร
•  สามารถวิเคราะห์ วางแผนดำเนินงาน แผนอัตรากำลังและการบริหารบุคคลได้ดีพอสมควร
แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในงานดีพอสมควร
• มีความรู้ ความสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องดี
•  สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง และการบริหารบุคคลที่เหมาะสม คำนึงถึงความประหยัดในการใช้ทรัพยากร และใช้เวลา ได้เป็นอย่างดี
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความรู้ ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี
• ความรอบรู้ แม่นยำในกระบวนการทำงานรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
• สามารถวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความเชี่ยวชาญในงานบริหาร อย่างลึกซึ้ง
• สามารถให้คะแนะนำ หรือสอนงานให้ผู้อื่น และผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
• สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบการปฏิบัติงาน โดยใช้อัตรากำลัง ทรัพยากร ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
     3. การควบคุมตนเอง
พิจารณาถึง : ความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกับความกดดัน สามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กับผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่สามารถควบคุมทางอารมณ์
•  แสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมเป็นประจำ
ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
•  ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
•  สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงได้
แสดงสมรรถนะ Level 2 และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
• สามารถจัดการความรู้สึก อารมณ์ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะถูกกดดัน ยั่วยุให้เกิดอารมณ์โกรธ
•  สามารถเลือกวิธีใช้ แสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลทางลบทั้งตนเองและผู้อื่น
แสดงสมรรถนะ Level 3 และควบคุมอารมณ์ แสดงออกทางอารมณ์ส่วนใหญ่ได้ดีมาก
• สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนล่วงหน้าจัดการความเครียดและความกดดันทางอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
• บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้เป็นอย่างดีแล้วยังสามารถลดความเครียดให้กับบุคคลอื่นได้
แสดงสมรรถนะ Level 4 และเป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์
• มีความเข้าใจและสามารถแก้ไขต้นเหตุปัญหาที่จะเกิดภาวะอารมณ์ ได้อย่างดีเยี่ยม
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ บริหารความรู้สึก และสามารถถ่ายทอดเทคนิคให้บุคคลอื่นนำไปปรับใช้ได้
4. มีความตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยและมุ่งผลสัมฤทธิ์
พิจารณาถึง :
ความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  กำหนดเป้าหมายการทำงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
•  มีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ยังไม่ดีนัก ไม่ค่อยติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุงการทำงานของตนเอง
•  แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุ   เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย

•  มีความพยายามปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แสดงสมรรถนะ Level 2 และมีความเอาใจใส่ต่องาน   พัฒนา ปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• มีความพยายามติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
•  มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แสดงสมรรถนะ Level 3 และมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
• ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
• กำหนดเป้าหมายงานที่มีความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

แสดงสมรรถนะ Level 4 และมีความมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก เป็นแบบอย่างที่ดี
• กระตุ้น ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเชิงรุก

• เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมองประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

5. ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
พิจารณาถึง :
ความตระหนัก เข้าใจ และยึดมั่นถึงแนวทางและหลักธรรมาภิบาล (Governance) อันประกอบไปด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมองเห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  เข้าใจและตระหนักถึงความความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล

•  อธิบายถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลได้

 

มีความมุ่งมั่น พร้อมปรับปรุงการทำงานของตนเอง
•  มองเห็นแนวทางการ  ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
•  ปฏิบัติตาม           หลักธรรมาภิบาล
แสดงสมรรถนะ Level 2 และสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
•  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นปฏิบัติตามหลัก    ธรรมาภิบาล

แสดงสมรรถนะ Level 3 และสามารถวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
• วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตระหนัก และยึดมั่นตาม   หลักธรรมาภิบาล

• นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

แสดงสมรรถนะ Level 4 และสามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
• เสริมสร้าง ชักจูง โน้มน้าวให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตระหนักและยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

 

6. มีจริยธรรม ยืนบนฐานความซื่อสัตย์ ถูกต้องและดีงาม
พิจารณาถึง :
การดำรงตน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี
Level 1 (ระดับไม่ผ่าน)
Level 2 (ระดับพอใช้)
Level 3 (ระดับดี)
Level 4 (ระดับดีมาก)
Level 5 (ระดับดีเยี่ยม)
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
•  ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเท่าที่ควร
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมพอสมควร
 
แสดงสมรรถนะ Level 2 และประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมดี
 

 

แสดงสมรรถนะ Level 3 และประพฤติตนเหมาะสม อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ
แสดงสมรรถนะ Level 4 และประพฤติตนเหมาะสม อยู่ในศีลธรรมอันดีสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาดหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง 
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ดังนี้ 
ก. ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิปริญญาโทในการสมัครจะต้องมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
ข. ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิปริญญาตรีในการสมัครจะต้องมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายเป็นอย่างน้อย โดยหากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี และหากจบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
– สามารถวางแผนการตลาดได้ รวมถึงมีกลยุทธ์ในการขาย
– สามารถกำกับควบคุมและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้มีกำไรและตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ภาระงาน
(1) แผนการตลาดและกลยุทธ์ 
(2) ดูแลควบคุมยอดขายและรายได้
(3) กำกับดูแลการเผยแพร่หนังสือ ตำรา และผลงานวิชาการของคณาจารย์
(4) กำกับดูแลการบริหารสินค้า สรรหา เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสินค้า
(5) กำกับดูแลงานคลังควบคุมสั่ง นำเข้า เบิกจ่ายสินค้า
(6) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
(7) ควบคุมการจัดเก็บเงิน การบันทึกบัญชี งานธุรการ และงานด้านเอกสารต่าง ๆ 
(8) กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้
(9) กำกับดูแลโครงการสร้างรายได้ เช่น นกเจ้าปัญญา ตู้เติมเงิน WU Shop (ศูนย์อาหารกลางคืน) ฯลฯ
(10) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. อัตราเงินเดือน 
– วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
– วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 23,000 บาท
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้อง
ยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย
6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
ก. ผู้ที่มหาวิทยาลัยบรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท 
– สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี และ/หรืออาจมีการ 
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน 
– สัญญาที่สองมีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี) โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ” 
ข. ผู้ที่มหาวิทยาลัยบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี
– สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการ 
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี 
– สัญญาที่สองมีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี) โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ”
7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร
8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ 
8.4 สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
8.5 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./
เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน
9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา แลหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน