การรับเครื่องแบบเบลเซอร์

          ตามที่พนักงานได้ตัดเครื่องแบบเบลเซอร์กับร้าน ส.ประเสริฐสูทไว้แล้วนั้น  สำหรับพนักงานที่ยังไม่ได้รับเครื่องแบบสามารถรับเครื่องแบบได้ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 12.30-14.00 น. ห้อง 15/6  อาคารบริหาร  หากท่านใดมารับไม่ได้ขอให้ส่งตัวแทนมารับ   หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเกี่ยวกับการตัดเครื่องแบบกับร้าน ส.ประเสริฐสูทขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางร้าน หมายเลขติดต่อช่างประเสริฐ 084-1844456

ขอเชิญพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทำบัตร Smart Staff ID Card (รอบที่ 2)

สแกน QR CODE เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

        ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย   เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น WU Smart Society ผ่าน WU Smart Life Application และระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการทางการเงินแบบครบวงจร และได้เปิดให้พนักงานได้จัดทำบัตร Smart Staff ID Card ไปแล้ว นั้น

 

        เนื่องจากมีพนักงานที่ยังไม่ได้จัดทำบัตร Smart Staff ID Card ในรอบที่ผ่านมา ประกอบกับได้มีพนักงานที่ได้รับการบรรจุเข้าใหม่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงขอเวียนแจ้งเพื่อให้พนักงานที่มีความประสงค์จะขอมีบัตร Smart Staff ID Card  โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมแนบรูปถ่ายชุดสุภาพ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้  Click!  โดยสามารถจัดส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุชาติ ใจจาง  (โทร.3469/3776)

เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เอาไงดีกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เอาไงดี กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร. นพพร ธรรมรงรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและทางเลือกในการลงทุนที่ทำให้ได้รับประโยนช์สูงสุด ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดและข้อมูลประกอบการบรรยาย Download >>>>>

Download

Power Point

Download

PDF

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
หลักสูตร "การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2563"
Presentation Template
Template การนำเสนอ "กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2563"
แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนา
แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนา
Google Form
รายละเอียดห้องพัก ผู้เข้าพัก และรถเดินทาง
รายละเอียดประเภทห้องพัก และรถในการเดินทางโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ฯ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจาตุรนต์ โทร 3850
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร | Division of Human Resources and Organization

โครงการอบรม หลักสูตร “OKRs : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการอบรม

หลักสูตร “OKRs: การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจาตุรนต์ โทร 3850
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร | Division of Human Resources and Organization