แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพ.ศ. 2562-2564

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

QR CODE แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

ข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General, Fukuoka https://fukuoka.thaiembassy.org/th/content/thaientry1mar2022-th 

 • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ได้รับการยกเว้นการกักตัว (รายละเอียดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง) หากฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไทยครบ 2 เข็ม หรือตามเกณฑ์ข้อกำหนดของไทย ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง และจะต้องมีหลักฐานการจองห้องพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ/SHA Extra+/OQ/AHQ) ในวันแรกที่เดินทางถึงประเทศไทย (Day 1) หากไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ และต้องตรวจแบบ ATK self-test ด้วยตนเองในวันที่ 5 โดยรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะ 
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน กักตัวในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ) เป็นเวลา 10 คืน
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง
 1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 2. บัตรโดยสารเครื่องบิน (สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง)
 3. เอกสารกรณีกักตัว
  • กรณี Test & GO หลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงิน AQ/SHA Extra+/OQ/AHQ (สำหรับการพัก 1 คืนรวมค่าพาหนะรับส่งจากสนามบิน มี รพ.คู่ปฏิบัติการสำหรับตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด)
  • กรณีกักตัว 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม AQ (สำหรับการพัก 10 คืน รวมค่าพาหนะรับส่งจากสนามบิน และค่าตรวจแบบ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 0-1 และ 8-9)

การจองโรงแรมสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

(1) https://entrythailand.go.th
(2) จองกับโรงแรมโดยตรง
(3) https://www.agoda.com/quarantineth
(4) https://asq.locanation.com/
(5) https://asq.ascendtravel.com/
(6) โรงแรม SHA Extra+ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus โดยสำรองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

     4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) (ถ้ามี)

     5. ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทยที่เข้ารับการกักตัวที่ AQ จำนวน 10 คืน)

• (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ได้รับ Thailand Pass QR Code แบบ Test & Go และ Sandbox ไปแล้ว และเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ยังคงสามารถใช้ QR Code เดิมได้ และจะได้รับสิทธิ์ยกเว้น ไม่ต้องเข้าพัก และตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 (เปลี่ยนเป็น ATK Self-test แทน และรายงานผลในแอปพลิเคชันหมอชนะ) ทั้งนี้ นโยบายคืนเงินหรือเปลี่ยนวันที่เข้าพัก กรุณาติดต่อกับโรงแรมที่พักที่ได้ทำการจองไว้โดยตรง

-ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากทางการญี่ปุ่นและได้รับใบ Vaccination Certificate of COVID-19 โปรด upload รูปภาพ QR Code ของ ICAO VDS-NC ที่ทางการญี่ปุ่นออกให้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ในการลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณี Sandbox ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง สำหรับการกักตัว 7 วันหรือ 10 วันไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เว้นแต่สายการบินที่ท่านใช้มีเงื่อนไขระบุความจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข/ข้อจำกัดของสายการบินที่ท่านใช้ด้วย

- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้วแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ก่อนเข้าประเทศไทยจะเป็นบวก แต่ก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ (ในกรณีที่เดินทางด้วยสายการบินไทย ต้องแสดงใบ Fit-to-Fly ก่อนขึ้นเครื่องด้วย)

- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

・สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย (saliva testing)

・สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และในกรณี Test & Go และ Sandbox ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

・สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือหากไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และในกรณี Test & Go และ Sandbox ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565

 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

Poster ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการต่างประเทศ

ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการ

            ด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวาระการดำ รงตำ แหน่ง 2 ปี จะครบวาระการดำ รงตำ แหน่งในวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้ พนักงานร่วมกันเสนอชื่อกรรมการตามข้อ 6(4) และ (5) ซึ่งองค์ ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลตามข้อ 6 และคณะกรรมการมีอำ นาจหน้าที่ตามข้อ 9 ของข้อบังคั บมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563

          ในการนี้ อธิการบดีเห็ นชอบให้ พนักงานเสนอชื่อพนักงานตามข้อ 6(4) และ (5) ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ และให้ พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับต้นที่ยินดีตอบรับเป็นกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป จึงขอความร่วมมือให้ ท่านเสนอชื่อกรรมการ โดยการ คลิกที่ Link นี้ หรือ สแกน QR CODE ที่ปรากฏด้านล่างนี้ โดยพนักงาน 1 รายสามารถเสนอได้สูงสุด 4 รายชื่อ ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ สูงสุด 2 รายชื่อ และพนักงานสายปฏิบัติการสูงสุด 2 รายชื่อ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อ

Vote for the Welfare Fund Committee
Scan QR Code Vote คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของรัฐและบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวแบบ ONLINE

            ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเดิม เป็นการยื่นแบบฟอร์มเป็นระบบเอกสาร โดยปรับใหม่ให้ “กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรแบบออนไลน์” และกรณีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างบุคคลใดมีความประสงค์จะขอมีบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้

กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตร

แบบฟอร์มขอมีบัตร

แบบฟอร์มรับบัตร

แบบฟอร์มรับบัตร

บัตรจะถูกส่งไปที่หน่วยงานของท่าน เมื่อท่านได้รับบัตรแล้วกรุณาเซ็นรับผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏด้านบน

สิ่งที่ต้องเตรียม

พนักงาน

ไฟล์รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว หน้าตรง

ลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว หน้าตรง

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่ประสงค์เปลี่ยนนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร บลจ. บัวหลวง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บัวหลวง

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่ อนุญาตให้ 1 กองทุนสามารถมีได้หลายนโยบายการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำ Employee’s Choice การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมส่วนใหญ่ 1 กองทุนจะมี นโยบายการลงทุนเพียง 1 นโยบาย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนให้กับสมาชิก โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเป็นนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง แม้ว่ากองทุนจะมีสมาชิกที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ วัย และความสามารถในการรับความเสี่ยงก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริหารหรือติดตามดูแล รวมทั้งลดความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนจากการถูกสมาชิกต่อว่าหากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลได้มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง Employee’s Choice เพื่อให้มี นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิก ซึ่งก่อนหน้านี้กองทุนที่ต้องจัดให้มีหลายนโยบายก็สามารถดำเนินการได้ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนแต่ละนโยบายขึ้นมาหลายๆ กอง อย่างไรก็ตามกฏหมายใหม่เอื้อให้กองทุนที่จดทะเบียน 1 กองทุน สามารถมีนโยบายการลงทุนหลายนโยบายได้ ที่เรียกว่า Master Fund ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

Employee’s Choice ช่วยให้สมาชิกสามารถเลือก นโยบายการลงทุนตามที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมให้แก่สมาชิกเหมือนแต่ก่อน

บลจ.บัวหลวงขอเสนอ 12 นโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนร่วม ปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2558 จากกระทรวงการคลัง ความแตกต่างของนโยบายการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกที่เลือกลงทุนแบบ Employee’s Choice สามารถเลือกลงทุนได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการ

 

ที่มา : https://www.bblam.co.th/products/provident-funds/investment-plans

การฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรขอแจ้งกำหนดการณ์ฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดสรรให้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขอให้พนักงานทุกท่านตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาคิวฉีด และลำดับของตนเองเพื่อความรวดเร็วและความคล่องตัวเมื่อเข้ารับบริการ โดยกำหนดการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 ให้แก่พนักงาน มวล. จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 – วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ โถงอาคาร A (อาคารหลังใหม่) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบคัดกรองฉีดวัคซีน COVID19

Print รูปแบบหน้า-หลังและกรอกข้อมูล

ข้อควรปฏิบัติก่อน-หลังการฉีดวัคซีน COVID-19

การเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย
 • ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
 • สำหรับผู้ป่วยที่ทานยากลุ่ม Warfarin และไม่มีประวัติการรักษาหรือมีผล INR ที่โรงพยาบาลรามคำแหง ภายใน 1 เดือน ก่อนวันฉีดวัคซีน กรุณานำผล INR มาแจ้งด้วยตัวท่านเอง (ถ้าไม่สามารถระบุผล INR ได้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการฉีดวัคซีนของท่าน)
 • ฉีดวัคซีน COVID-19 ห่างจากการฉีดวัคซีนอื่น 4 สัปดาห์
 • กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีน

   

 

 

 

ที่มา 

Source: https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/848
© โรงพยาบาลรามคำแหง 

 • พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

1. อาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองภายใน 3 วัน เป็นอาการทั่วๆ เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรือปวด บวม แดง คันหรือซ้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือมีอาการชาเฉพาะที่

2. อาการรุนแรง พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น  ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหมดสติ อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล 

3. อาการแพ้วัคซีน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ความดันตก หลอดลมตีบ หายใจลำบาก มีผื่นขึ้นตามตัว หากพบว่ามีอาการรุนแรง หลังการฉีดวัคซีนควรรีบพบแพทย์ทันที่

 • พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน
 • ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด)
 • เมื่อพักรอดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

รายชื่อและลำดับคิวการฉีดวัคซีน Sinopharm ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โถงอาคาร A (อาคารหลังใหม่) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนและจดจำลำดับของตนเอง
 • ดาวน์โหลดแบบคัดกรอง (พิมพ์หน้า-หลัง) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  ก่อนเวลานัด ๓๐ นาที

แบบคัดกรองฉีดวัคซีน COVID-19

พิมพ์หน้าหลัง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนถึงจุดลงทะเบียน

Link สำหรับตรวจสอบลำดับและคิวฉีดวัคซีน

กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อค้นหา กรุณาจดจำลำดับและวันฉีดวัคซีนของตนเองเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

SDG3 Good Health and Well-Being

Annual Health Check

University provides annual health check for lecturers and staff to ensure they have good health and well-being.

5S Policy

5S policy was created to gain the benefit of working environment and good health for employees by organizing surrounding area to be suitable as working office

Green University

It's because Walailak University recognize the importance of maintaining the sustainable environment for people. Green University policy therefore created to be conducted.

Covid-19 Vaccination

The University attaches great importance to the health and safety of employees in the COVID-19 pandemic by providing free vaccinations for all employees.

Categories sdg