HR On Tour สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดกิจกรรม HR On Tour ให้แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน สิ่งที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาควรทราบเกี่ยวกับงาน HR ทั้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตนเองควรได้รับ อีกทั้งเรื่องการใช้สิทธิ์การลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแลงานบุคคลเป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันกิจกรรมนี้ โดยมีนางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นางลภัสธยาน์ นาคนรเศรษฐ์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร นางสาววลัยพร เนียมเล็ก รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศมน นิลชะเอม รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆของแต่ละส่วนงาน และนางสาวนิตติยา ทองเสนอ เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Comments Box