กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” (สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้กำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพ

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

Facebook Comments Box