สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฉบับใหม่ และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

          ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 ได้ปรับปรุงแก้ไขประเภทของผลงานทางวิชาการ ลักษณะของผลงานและระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และได้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งยกเลิกประกาศที่ออกตามข้อบังคับทั้งสองฉบับ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยจึงจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับฉบับใหม่และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ (Meeting ID: 929 8958 8988 Passcode: 897281)
Facebook Comments Box