ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

                      ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง  โดยกำหนดให้ตรวจกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น  ยกเว้นผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพฯ กำหนดให้ตรวจที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ดังนี้
1.     ระยะเวลา  :  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
2.     ผู้มีสิทธิ      พนักงานที่เบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลกับมหาวิทยาลัยยกเว้นครอบครัว
3.     จำนวนให้บริการ : 30 คนต่อวันให้บริการกับผู้แจ้งรายชื่อล่วงหน้าและหน่วยงานที่กำหนด            และกรณีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่มีความจำเป็นต้องตรวจก่อน ติดต่อโดยตรงคลินิกตรวจสุขภาพ 
 
                     สามารถแจ้งชื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้าที่ คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โทร. 79614 และ 79612 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทร. 73777
Facebook Comments Box