ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings
ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โดยฝึกอบรมในหัวข้อดังนี้

  • บรรยายเรื่อง “จาก proposal ที่ดี สู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ”
  • คลินิควิชาการ ให้คำแนะนำรายบุคคล

ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และลงทะเบียนจำนวน 52 คน

Facebook Comments Box