ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ครั้งที่ 2 เมื่อที่ 22 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

บรรยายโดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

การฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

  • บรรยายเรื่อง “จากมาตรฐานคู่มือสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน และสรุปประเด็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบทที่ 1-2 เชื่อมโยงบทที่ 3-4-5”
  • คลีนิควิชาการให้คำปรึกษารายบุคคล

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนผ่านระบบจำนวนทั้งสิ้น 92 คน

Facebook Comments Box