ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)

ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ สวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงขอเรียนเชิญบุคลากรใหม่ทุกท่าน (ยกเว้นบุคลากรใหม่ชาวต่างชาติและบุคลากรใหม่ซึ่งมีสถานะการแจ้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) ผู้ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงบุคลากรท่านอื่นซึ่งไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ในวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น โดยขอความกรุณาแจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบตอบรับออนไลน์ ดังลิงค์ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม 2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร โทรศัพท์ 73850 หรือ 77036

Facebook Comments Box