ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1 : จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings
ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Facebook Comments Box