ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัยจากงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
รูปแบบการอบรม: อบรมแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้ง / อบรม Online และ Onsite
วันและเวลา: 09.00-16.00 น. (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)
ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565   (Online)
ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 4 : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 (Onsite)


2. หลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
รูปแบบการอบรม: อบรมแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้ง / อบรม Online และ Onsite
วันและเวลา: 09.00-16.00 น. (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)
ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (Online)
ครั้งที่ 3 : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 4 : วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 (Onsite)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ดังลิงค์ที่ปรากฎ

หมายเหตุ:

  • ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง (เดือนละ 1 ครั้ง) หากเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 4 ครั้งจะสำเร็จหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตร
  • ลิงค์ฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom จะแจ้งให้ทราบตามอีเมลที่ผู้สมัครกรอกในแบบลงทะเบียนเข้าร่วม
  • สถานที่สำกรับการฝึกอบรมแบบ Onsite จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทรศัพท์ 73850 หรือ 0817741110

Facebook Comments Box