การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

ข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General, Fukuoka https://fukuoka.thaiembassy.org/th/content/thaientry1mar2022-th 

  • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ได้รับการยกเว้นการกักตัว (รายละเอียดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง) หากฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไทยครบ 2 เข็ม หรือตามเกณฑ์ข้อกำหนดของไทย ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง และจะต้องมีหลักฐานการจองห้องพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ/SHA Extra+/OQ/AHQ) ในวันแรกที่เดินทางถึงประเทศไทย (Day 1) หากไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ และต้องตรวจแบบ ATK self-test ด้วยตนเองในวันที่ 5 โดยรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะ 
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน กักตัวในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ) เป็นเวลา 10 คืน
  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง
  1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  2. บัตรโดยสารเครื่องบิน (สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง)
  3. เอกสารกรณีกักตัว
    • กรณี Test & GO หลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงิน AQ/SHA Extra+/OQ/AHQ (สำหรับการพัก 1 คืนรวมค่าพาหนะรับส่งจากสนามบิน มี รพ.คู่ปฏิบัติการสำหรับตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด)
    • กรณีกักตัว 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม AQ (สำหรับการพัก 10 คืน รวมค่าพาหนะรับส่งจากสนามบิน และค่าตรวจแบบ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 0-1 และ 8-9)

การจองโรงแรมสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

(1) https://entrythailand.go.th
(2) จองกับโรงแรมโดยตรง
(3) https://www.agoda.com/quarantineth
(4) https://asq.locanation.com/
(5) https://asq.ascendtravel.com/
(6) โรงแรม SHA Extra+ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus โดยสำรองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

     4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) (ถ้ามี)

     5. ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทยที่เข้ารับการกักตัวที่ AQ จำนวน 10 คืน)

• (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ได้รับ Thailand Pass QR Code แบบ Test & Go และ Sandbox ไปแล้ว และเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ยังคงสามารถใช้ QR Code เดิมได้ และจะได้รับสิทธิ์ยกเว้น ไม่ต้องเข้าพัก และตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 (เปลี่ยนเป็น ATK Self-test แทน และรายงานผลในแอปพลิเคชันหมอชนะ) ทั้งนี้ นโยบายคืนเงินหรือเปลี่ยนวันที่เข้าพัก กรุณาติดต่อกับโรงแรมที่พักที่ได้ทำการจองไว้โดยตรง

-ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากทางการญี่ปุ่นและได้รับใบ Vaccination Certificate of COVID-19 โปรด upload รูปภาพ QR Code ของ ICAO VDS-NC ที่ทางการญี่ปุ่นออกให้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ในการลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณี Sandbox ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง สำหรับการกักตัว 7 วันหรือ 10 วันไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เว้นแต่สายการบินที่ท่านใช้มีเงื่อนไขระบุความจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข/ข้อจำกัดของสายการบินที่ท่านใช้ด้วย

- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้วแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ก่อนเข้าประเทศไทยจะเป็นบวก แต่ก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ (ในกรณีที่เดินทางด้วยสายการบินไทย ต้องแสดงใบ Fit-to-Fly ก่อนขึ้นเครื่องด้วย)

- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

・สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย (saliva testing)

・สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และในกรณี Test & Go และ Sandbox ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

・สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือหากไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และในกรณี Test & Go และ Sandbox ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565

 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

Poster ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการต่างประเทศ
Facebook Comments Box