ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการ

            ด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวาระการดำ รงตำ แหน่ง 2 ปี จะครบวาระการดำ รงตำ แหน่งในวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้ พนักงานร่วมกันเสนอชื่อกรรมการตามข้อ 6(4) และ (5) ซึ่งองค์ ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลตามข้อ 6 และคณะกรรมการมีอำ นาจหน้าที่ตามข้อ 9 ของข้อบังคั บมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563

          ในการนี้ อธิการบดีเห็ นชอบให้ พนักงานเสนอชื่อพนักงานตามข้อ 6(4) และ (5) ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ และให้ พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับต้นที่ยินดีตอบรับเป็นกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป จึงขอความร่วมมือให้ ท่านเสนอชื่อกรรมการ โดยการ คลิกที่ Link นี้ หรือ สแกน QR CODE ที่ปรากฏด้านล่างนี้ โดยพนักงาน 1 รายสามารถเสนอได้สูงสุด 4 รายชื่อ ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ สูงสุด 2 รายชื่อ และพนักงานสายปฏิบัติการสูงสุด 2 รายชื่อ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อ

Vote for the Welfare Fund Committee
Scan QR Code Vote คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
Facebook Comments Box