อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.พิธีเปิดการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
๐๙.๐๕ – ๑๐.๔๕ น.ภาพรวมการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นแนวทางการกากับ ติดตามการทางาน และการพัฒนานวัตกรรมการทางาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)
Facebook Comments Box