เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เอาไงดีกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เอาไงดี กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร. นพพร ธรรมรงรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและทางเลือกในการลงทุนที่ทำให้ได้รับประโยนช์สูงสุด ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดและข้อมูลประกอบการบรรยาย Download >>>>>

Download

Power Point

Download

PDF
Facebook Comments Box