การจัดทำบัตร Smart Staff ID Card

  • บัตรแสดงตนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา
  • เปิดบัญชีเป็นบัญชี Krungthai NEXT Saving บัญชี electronic (ไม่มีสมุดบัญชี) เพื่อใช้คู่กับบัตร
  • ใช้คู่กับ WU Smart Life Application ในอนาคต
  • ผู้บริหาร
  • พนักงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  • เตรียมไฟล์รูปภาพขนาด 252 x 280 pixel หรือ 2.1 x 2.4 ซ.ม. นามสกุล JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI ขนาดไม่เกิน 500 KB
  • กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม Click!

*** ส่งภายในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ***

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรรณธิภา จุลทิพย์ (โทร.3739)

กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562