แนะนำหน่วยงาน

บทนำ


ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีขอบเขตภาระงานหลัก 4 งาน
1. งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ (General Administration)
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
3. งานพัฒนาระบบริหารบุคคล (Management Development)
4. งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร (Human Resources Development and
Organization Development)

ภารกิจ


       ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในการ ประสานงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุผลในทุก ๆ ด้าน โดยประสานงานกับส่วนงานในสำนักวิชา  ศูนย์  สถาบันและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์


        เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ


เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่มผลคนเป็นสุข สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตามหลักการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์


เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งเน้นงานเพิ่มผล คนเป็นสุข

แผนงาน


       จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ดังกล่าวส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้กำหนดแผนงานประจำปีไว้ดังนี้

        1. สรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมงานในเวลาที่ต้องการ
2. จัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ทักษะและความชำนาญให้กับบุคลากร
3. รักษาบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี มีความเหมาะสมและเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัยไว้ให้นานที่สุด
4. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน
5. จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทำงาน

กลยุทธ์


P – บุคลากร (People) คือ สรรหาพนักงานที่มีค่า มีคุณภาพ มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีและยอมรับกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขีดความสามารถของตนเองและแนวคิดให้ก้าวหน้าสูงสุด
E – ประหยัด (Economy) คือ ประหยัดในการใช้เวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและได้ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
R – รวดเร็ว (Rapid) คือ ปฏิบัติงานทันตามกำหนดและแผนงานของมหาวิทยาลัย Template License
F – ความคล่องตัว (Flexibility) คือ มีการปรับตัวการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
E & E – ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ กระบวนการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและได้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด
C – สร้างสรรค์ (Creation) คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ พัฒนาระบบงาน และตนเองอยู่ตลอดเวลา
T – ทีมงาน (Team) คือ มีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องาน มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมของมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box